Zásady ochrany osobných údajov

DTS Transport Sp. z o.o. používa značku „Zadbano“ na základe licenčnej zmluvy udelenej spoločnosťou Zadbano SA (predtým DTS Holding Sp. z o.o.), vlastníkom značky „Zadbano”.

Zachovanie dôvernosti údajov a rešpektovanie práva na súkromie osôb, ktorých osobné údaje spracovávame, je pre nás veľmi dôležité. Vzhľadom na vyššie uvedené dbáme na to, aby každý užívateľ webových stránok vedel, ako a za akým účelom sú jeho osobné údaje spracovávané, kedy sú využívané a aké práva má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov nami.

Definície a skratky

GPDR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

ADO – Správca osobných údajov.

IOD – Inšpektor ochrany osobných údajov.

Serwis – Webové stránky

Užívateľ – Osoba využívajúca web.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov Užívateľov je Zadbano SA, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre hl. m. Varšava vo Varšave, XIII obchodnej divízie pod číslom KRS. 0000904242.

Správca vynakladá všetko úsilie, aby záujmy a práva subjektov údajov boli primerane chránené, a najmä zabezpečí, aby osobné údaje boli:

 • spracovávané v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre subjekt údajov,
 • zhromažďované na stanovené, zákonné účely a neboli podrobené ďalšiemu spracovaniu v rozpore s týmito účelmi,
 • vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sú spracovávané,
 • spracovávané spôsobom zaisťujúcim dostatočné zabezpečenie osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením,
 • uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, než je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania.
Účel, právny základ a doba spracovania osobných údajov.

Správca spracováva osobné údaje na nasledujúce účely:

 1. na kontaktné účely podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. oprávneného záujmu Správcu. Údaje budú spracovávané, pokiaľ nebude zodpovedaný Váš dotaz.
 2. vybavenie objednávky, tzn. na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, podľa ktorého je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
  alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy. Osobné údaje budú spracovávané po dobu poskytovania služby a po dobu nevyhnutne potrebnú po jej ukončení, maximálne do momentu premlčania nárokov vyplývajúcich zo zmluvy;
 3. vykonávanie prieskumov, ankiet, štatistík pre lepšie posúdenie kvality vlastných služieb a predvídanie potrieb zákazníkov. Údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) alebo f) GDPR po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie tohto účelu, až do doby, keď vznesiete námietku alebo odvoláte svoj súhlas;
 4. realizácia reklamačného procesu na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, podľa ktorého je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti správcu. Osobné údaje budú spracovávané po dobu plnenia zákonnej povinnosti a prípadnú ďalšiu dobu využívania služieb ponúkaných Správcom;
 5. vymáhanie našich nárokov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Osobné údaje budú spracovávané po dobu vymáhania nárokov, maximálne do momentu premlčania nárokov;
 6. plnenie daňových povinností na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti s článkom 74 ods. 2 zákona o účtovníctve. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie daňovej povinnosti. Všetky údaje spracovávané na účtovné a daňové účely spracovávame po dobu 5 rokov počítaných od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť;
 7. marketingové účely na základe článku 6 ods. 1 písm. a) alebo f) GDPR. Údaje budú spracovávané po dobu trvania marketingovej kampane alebo pokiaľ neodvoláte súhlas s ich spracovaním alebo vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich údajov;
 8. súvisiace s technológiou cookies na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobné údaje sú spracovávané do momentu odstránenia týchto súborov pomocou nastavenia prehliadača (pričom odstránenie súborov nie je vždy to isté ako odstránenie osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, preto možnosť námietky). Údaje budú spracovávané do odvolania súhlasu. Správca spracováva Vaše osobné údaje na marketingové účely prostredníctvom kontextovej reklamy. Základom na spracovanie týchto osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. oprávnený záujem správcu.

Správca spracováva Vaše osobné údaje na marketingové účely prostredníctvom kontextovej reklamy. Základom na spracovanie týchto osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. oprávnený záujem správcu.

Správca zhromažďuje Vaše osobné údaje prostredníctvom súborov cookies a využíva ich na marketingové účely, tzn. zacielenie na Vás behaviorálnej reklamy, tzn. reklamy prispôsobené Vašim preferenciám a záujmom. Spracovanie osobných údajov prebieha prostredníctvom profilovania. Základom pre spracovanie týchto osobných údajov je v tomto prípade článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Správca spracováva osobné údaje osôb navštevujúcich jeho profily na sociálnych sieťach (Facebook). Osobné údaje sú spracovávané v súvislosti s vedením takého profilu za účelom propagácie služieb Správcu, Partnerov Správcu, informovania o udalostiach, propagačných akciách, akciách organizovaných Správcom alebo spolupracujúcimi subjektmi. Osobné údaje sú spracovávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. oprávnený záujem správcu.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané ďalším subjektom spolupracujúcim so Správcom, vrátane:

 1. subjektu poskytujúcemu hosting webových stránok,
 2. firmám poskytujúcim podporu a správu IT infraštruktúry,
 3. poradenským spoločnostiam,
 4. sociálnym médiám: Facebook,
 5. Google Analytics,
 6. našim subdodávateľom,
 7. bankám, poskytovateľom platobných služieb,
 8. okrem vyššie uvedeného sa môže stať, že napr. na základe príslušného zákonného ustanovenia alebo rozhodnutia príslušného orgánu budeme musieť Vaše osobné údaje odovzdať aj ďalším subjektom, vrátane poverených štátnych orgánov.
Sociálne médiá

Správca spracováva osobné údaje osôb navštevujúcich jeho profily na sociálnych sieťach (Facebook). Osobné údaje sú spracovávané v súvislosti s vedením takého profilu za účelom propagácie činnosti Správcu, informovania o marketingových kampaniach a ďalších akciách organizovaných Správcom. Osobné údaje sú spracovávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. oprávnený záujem Správcu.

Naša webová stránka obsahuje plugin pre Facebook. Zobrazením našej webovej stránky, ktorá obsahuje plugin Facebook, nadviaže Váš prehliadač priame spojenie so servermi správcov sociálnych sietí (poskytovateľov služieb). Obsah pluginu je daným poskytovateľom služieb prenesený priamo do Vášho prehliadača a integrovaný s webom. Vďaka tejto integrácii dostávajú poskytovatelia služieb informácie o tom, že Váš prehliadač zobrazil naše webové stránky, a to aj v prípade, že u daného poskytovateľa služieb nemáte profil, alebo u neho nie ste aktuálne prihlásený. Také informácie (spolu s Vašou IP adresou) odošle Váš prehliadač priamo na server poskytovateľa služieb a tam sa uloží. Pokiaľ použijete daný plug-in, napr. kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo „Zdieľať“, budú príslušné informácie tiež odoslané priamo na server daného poskytovateľa služieb a tam uložené. Tieto informácie budú navyše zverejnené na danej sociálnej sieti a zobrazia sa osobám pridaným ako Vaše kontakty. Facebook má svoje sídlo mimo Európskej únie, v súvislosti s tým budú osobné údaje sprístupnené tretím krajinám (krajiny mimo EHP – Európsky hospodársky priestor).

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a využívanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a Vaše práva v tejto súvislosti a možnosť zmeny nastavenia pre ochranu Vášho súkromia sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov služieb.

Pokiaľ nechcete, aby sociálne siete priraďovali údaje zhromaždené počas Vašej návštevy našich webových stránok priamo k Vášmu profilu na danej webovej stránke, musíte sa pred návštevou našich webových stránok z tejto webovej stránky odhlásiť. Načítaniu pluginov na web môžete tiež úplne zabrániť použitím vhodných rozšírení pre Váš prehliadač, napr. blokovacie skripty.

Google Analytics

Správca využíva Google Analytics, tzn. služby analýzy internetových služieb, ponúkané spoločnosťou Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).
Google Analytics využíva cookies, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú na zariadení Užívateľa (napr. počítači) a umožňujú mu analyzovať používanie webovej stránky. Tieto údaje sú obvykle prenášané na server Google v USA a tam sa ukladajú.

V mene Správcu používa Google tieto informácie na analýzu používania webových stránok, na zostavovanie správ o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu v prospech Správcu.

Aby ste zabránili zhromažďovaniu údajov získaných pomocou súborov cookies a súvisiacich s vašim používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a
spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, musíte si stiahnuť a nainštalovať plugin prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Správca používa Google Analytics na analýzu používania webových stránok a na ich zlepšovanie.
 2. Právnym základom pre používanie Google Analytics je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 3. Podmienky používania sú k dispozícii na adrese: www.google.com/analytics/terms/de.html
 4. Informácie o ochrane osobných údajov: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
  rovnako ako vyhlásenie o ochrane osobných údajov: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Vaše práva
1. Právo odvolať súhlas:

V situácii, keď Vaše údaje spracovávame na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Zakaždým o tom budete informovaní. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré prebiehalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

2. Právo na prístup k údajom:

V každej chvíli máte právo požadovať od Správcu informáciu o tom, aké osobné údaje uchovávame.

3. Právo na prenositeľnosť:

Pokiaľ Správca spracováva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, uzatvorenej zmluvy alebo automatizovaným spôsobom, máte právo požadovať kópiu týchto údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. To platí iba pre údaje, ktoré nám boli poskytnuté. Máte právo požiadať o zaslanie kópie Vašich údajov inému subjektu.

4. Právo na opravu údajov:

Máte právo požadovať spresnenie alebo opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne a doplnenie neúplných údajov.

5. Právo na výmaz údajov:

V každej chvíli máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov spracovávaných Správcom. Žiadosť o výmaz Vašich osobných údajov bude vybavená bezodkladne:

 1. Ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 2. Ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný dôvod na ich spracovanie.
 3. Ak je výmaz vyžadovaný za účelom splnenia zákonných povinností podľa práva EÚ alebo Poľských zákonov.
 4. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie.
 5. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov v situácii, keď ich spracovávame v súvislosti s priamym marketingom.
 6. Ak boli údaje spracovávané nezákonne.
6. Právo na obmedzenie spracovania:

Máte právo požiadať Správcu o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ:

 1. spracovanie údajov je nezákonné. V takom prípade môžete vzniesť námietku proti odstráneniu Vašich osobných údajov a namiesto toho požiadať o obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
 2. nesúhlasíte so spracovaním údajov na základe oprávneného záujmu Správcu, v takom prípade Správca po overení, či takýto oprávnený záujem existuje, spracovanie týchto údajov obmedzí.
 3. nahlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, v takejto situácii musí Správca obmedziť spracovanie údajov do doby overenia ich správnosti.
 4. Vaše údaje sú spracovávané za účelom uplatnenia nárokov alebo obrany proti Vašim nárokom.
7. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu:

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, ak spracovávame Vaše údaje na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov sledovaných nami alebo treťou stranou, alebo ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

8. Sťažnosť na dozornom orgáne:

Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu ustanovení GDPR, môžete podať sťažnosť na dozornom orgáne. V Poľsku je dozorným orgánom Predseda Úradu pre ochranu osobných údajov.

Technické informácie – Súbory cookies

Počas používania našich webových stránok sa na Vaše koncové zariadenie (počítač, smartfón, tablet atď.) ukladajú malé súbory (najmä textové súbory), ktoré obsahujú informácie nevyhnutné pre správne používanie webových stránok, tzv. súbory cookies. Vďaka súborom cookies je možné zhromažďovať štatistické údaje na webe, čo nám umožňuje web rozvíjať. Právnym základom pre zhromažďovanie údajov načítaných zo súborov cookies je článok 6 ods. 1 a) GDPR, tzn. Váš súhlas.

Súbory cookies nie sú v žiadnom prípade škodlivé pre Vaše zariadenie a nemenia jeho nastavenie ani nastavenie softvéru na ňom nainštalovaného. Čítať obsah týchto súborov
môže iba server, ktorý ich vytvoril.

V priebehu Vášho používania webovej stránky používame dva typy súborov cookies: súbory cookies relácie a trvalé súbory cookies. Súbory relácie sú dočasné súbory, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení, kým nezatvoríte prehliadač. Trvalé súbory sú uložené vo Vašom zariadení po dobu uvedenú v parametroch týchto súborov alebo do doby, než ich zmažete.

Osobné údaje spracovávané pri návšteve webu. Za akým účelom Vaše údaje spracovávame?

Prispôsobenie obsahu Webových stránok preferenciám Užívateľa a zlepšenie kvality prezerania.

Hodnotenie využívania stránok a vylepšenia stránok.

Právny základ

Čl. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. oprávnený záujem Správca alebo tretie strany, s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je subjekt údajov ešte dieťaťom.

Aké súbory cookies používame?
 1. Súbory nevyhnutné pre fungovanie webu – tieto súbory umožňujú správne fungovanie webu, prihlásenie na web a prehliadanie webu. Bez ich uloženia na Vašom zariadení je používanie webu nemožné. používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu webových stránok individuálnym preferenciám používateľa, na prípravu štatistík, ktoré pomáhajú dozvedieť sa o preferenciách a správaní používateľov a na posúdenie obľúbenosti webu, možnosti vykonávania marketingových aktivít. Analýza štatistík je anonymná.
 2. Štatistické súbory – umožňujú nám zhromažďovať štatistické informácie o tom, ako sa web používa.
 3. Funkčné súbory – súbory, ktoré umožnia zapamätať si Vaše nastavenia a preferencie.
Čo robiť, ak nesúhlasíte s ukladaním súborov do vášho zariadenia?

Najčastejšie nastavenie prehliadača umožňuje ukladanie súborov cookies v predvolenom nastavení. Pokiaľ nesúhlasíte s ukladaním týchto súborov do Vášho zariadenia, musíte zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenie Vášho webového prehliadača. Zmena môže spočívať v neukladaní súborov cookies vo Vašom zariadení alebo v informovaní Vás zakaždým, keď je daný súbor uložený vo Vašom zariadení. Pri každej návšteve webovej stránky môžete taktiež zmazať súbory zo svojho zariadenia. Pamätajte však, že obmedzenie používania súborov cookies môže sťažiť alebo znemožniť používanie webových stránok. Nastavenie prehliadača Vášho zariadenia, ktoré Vám umožňuje ukladať súbory, znamenajú, že súhlasíte s ukladaním týchto súborov do Vášho zariadenia.

Kontakt

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov Správcom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy iod@zadbano.pl

Správca si vyhradzuje právo vykonať zmeny Zásad ochrany osobných údajov, a to po predchádzajúcom upozornení na vykonané zmeny a po stanovení primeranej doby, od ktorej nadobudne platnosť. O prípadných zmenách obsahu Zásad ochrany osobných údajov Vás budeme priebežne informovať.